Office Bearers 2022-23

President IBC 2022

Shri Vijay Singh Verma

President,
IBC

Pradeep Mittal

Shri Pradeep Mittal

Immediate Past President, IBC

Shri O P Goel

Shri O.P. Goel

Founder President
IBC

Photo

Maj. Gen. Ashok Kumar

Vice President,
IBC

Photo

Shri K.C. Meena

Vice President,
IBC

Photo

Shri Rakesh Kumar

Vice President,
IBC

Shri Chinmay Debnath

Shri Chinmay Debnath

Vice President,
IBC

Shri S.K. Agrawal

Shri S.K. Agrawal

Vice President,
IBC

Shri V.R. Bansal

Shri V.R. Bansal

Hony. Secretary,
IBC

Shri Achal Jain

Shri Achal Jain

Hony. Treasurer,
IBC